Erik Wallin om det virtuella innovationssystemet

23 januari 2017

Erik Wallin är författaren till The Startup Adventure som, inför lanseringen av den engelska versionen av boken, fått den erkände affärsutvecklargurun Alexander Osterwalder att med engagemang skriva förordet. I sin bok ställer sig Erik Wallin frågor om the secret sauce till framgångsrikt entreprenörskap världen över. Svaren får han baserat på ett unikt material från fem kontinenter och sex inkubatorer.

Du har rest runt hela jorden och besökt företagsinkubatorer i länder som Indien, Kina, Kenya och USA. Vilka är dina sammantaget viktigaste insikter om hur samhället kan skapa goda förutsättningar för startups utveckling och tillväxt? 

– Det finns många intressanta exempel på hur samhällen kan göra stor skillnad och stimulera entreprenörskap. Till exempel genom att arbeta med att ändra attityden till entreprenörskap, från något som varit en sista utväg och förenat med stor risk, till något som är en stor möjlighet och bidrar till samhällets utveckling. Om samhället vill få fler individer att starta företag, måste det bli minst lika attraktivt att starta och driva företag som det är att ta ett toppjobb på t.ex. Google. Många gånger är det samma individer som väljer en anställning på ett stort bolag eller startar sitt eget företag.

Allt fler länder arbetar för att påverka invånarnas bild av entreprenörskap. Indien är ett bra exempel där de arbetar aktivt med opinionspåverkan för att göra entreprenörskap trendigt och skapa en status kring entreprenörskap, säger Erik.

Ett annat sätt han lyfter fram är att underlätta för entreprenörer att starta och driva företag.

– Ett exempel är uppstartsprocessen där det i Nya Zeeland tar 12 timmar att registrera sitt företag, jämfört med Brasilien där processen tar 79 dagar. En viktig hygienfaktor är att den grundläggande servicen fungerar snabbt, för att entreprenörer smidigt ska komma igång, säger Erik och fortsätter:

– Landets ledning förstår potentialen i arbetet med entreprenörskap och visar att de menar allvar, genom att investera i entreprenörskap och dess infrastruktur. Kina är ett fascinerande exempel där de har bestämt sig för att entreprenörskap är viktigt och därför skapat mer än 1500 inkubatorer i landet sedan den första inkubatorn skapades år 1987. Utvecklingen kommer fortsätta och 2020 uppskattas det finnas 5 000 inkubatorer i landet, det innebär att Kina systematiskt fyller dessa inkubatorer med grundare genom att headhunta toppstudenter från universitet runt om i landet. Det liknar en storskalig industriell process för att systematiskt skapa fler framgångsrika företag och entreprenörer i landet.

– Indien har en annan approach där regeringen ger stöd till lokala inkubatorer och teknikparker, samtidigt ombeds de som grundat de första inkubatorerna att sprida sin kunskap över landet och övertyga andra regioner om värdet att satsa på entreprenörskap. Strategin ser ut att lyckas och antalet inkubatorer och entreprenörer ökar kraftigt i Indien, fortsätter Erik. 

Vilka policyreformer som du tagit del av globalt skulle du vilja se genomföras i Sverige?

– De offensiva policyreformer som träder i kraft i Kina är helt klart intressanta. Genom bland annat policyreformer har Kina för avsikt att skapa en global hubb för entreprenörer, där Shanghai går i täten. Policys skapas för att attrahera ledande talanger inom entreprenörskap till Kina från hela världen. Det handlar om att korta ner tiden för ansökan om green card, erbjuda de bästa platserna för boende och erbjuda en snabb service för att utländska talanger ska hitta sin plats i det entreprenöriella ekosystemet. De utländska talangerna bidrar till att utveckla Kinas inkubatorer och innovationssystem. Genom att samtidigt öka mobiliteten för landets egna talanger, kan inhemska talanger dra nytta av de välutvecklade inkubatorerna och starta fler framgångsrika företag, säger Erik.

Vilket land som du besökt under din forskningsresa upplever du har det bästa innovationssystemet för att stötta entreprenörskap, företagande och innovation?

 – Vi lever i en allt mer föränderlig värld och de innovationssystem som låg efter igår kan vara ledande imorgon. Om jag skulle starta företag idag skulle jag inte tänka på en geografisk plats utan istället tänka mer nätverksbaserat. Så länge platsen uppfyller de grundläggande kraven blir det viktigaste att bevaka vilka nätverk som finns tillgängliga för att kunna nyttja nätverken i det dagliga arbetet.

– Det virtuella innovationssystemet blir därmed mer intressant än det nationella. Redan idag ser vi att de flesta lokala innovationssystem har starka relationer med exempelvis Silicon Valley eller Berlin. Innovationssystemen består av bland annat ledande entreprenörer med stor kompetens som har sina rörelsemönster och är aktiva på flera arenor. Det bästa innovationssystemet är det som uppfyller entreprenörens grundläggande behov och möjliggör för värdefulla kontakter som får företaget att växa, säger Erik. 

Hur stor påverkan tror du att ett lands kultur påverkar medborgarnas företagsamhet?

– Landets kultur är avgörande för vad som är accepterat och vad människor runt omkring säger att en person borde göra. Landets ledning har därmed en viktig uppgift att forma kulturen så att entreprenörskap förknippas med något positivt. Den entreprenöriella kulturen i inkubatorerna i de länder som var del av studien var förvånansvärt lika. Utanför inkubatorerna finns, precis som i Sverige, en känsla av Jante, men det har andra namn och uttrycksformer, i Nya Zeeland kallas fenomenet för tall poppy syndrome.

Alexander Osterwalder har skrivit förordet till den engelska översättningen av The Startup Adventure. Vad bör politiken ta med sig när den utformar innovationspolicy?

– Alexander Osterwalder har ett viktigt och grundläggande budskap som är väl värt att bygga vidare på. Han menar att innovationssystemet ska skapa förutsättningar och acceptans för att testa idéer i verkligheten och att en naturlig del av processen är att “misslyckas”. Om frekvensen kan ökas för hur ofta vi testar nya saker, utan att vara rädda för att misslyckas, kan vi röra oss snabbare framåt. Istället för att fastna i att teoretisera och planera, bör vi enligt Osterwalder bygga en hypotes, testa den i verkligheten, göra förändringar utifrån den respons som kommer in och våga testa igen. Det är en process som aldrig tar slut, utan blir en del av kulturen i ett framgångsrikt bolag.

Sett ur ett globalt perspektiv, vilka är Sveriges viktigaste utmaningar?

– Att agera internationellt i ett tidigare skede. Vi har en tendens att fastna på en svensk marknad, samtidigt som vi har alla möjligheter att agera internationellt från dag ett och bygga stora företag snabbt. På The Icehouse (ledande inkubator i Nya Zeeland) uttrycker ledningen att de startups som inte tänker internationellt från start inte är intressanta att arbeta med, då Nya Zeeland har en för liten inhemsk marknad, säger Erik och fortsätter:

– Det svenska innovationssystemet bör kopplas ihop med fler aktörer från andra länder och dra nytta av den internationella kompetensen inom entreprenörskap. Det finns annars en stor risk att många företag flyttar från landet, därför blir det viktigt att bygga ett ekosystem som fångar in talanger från hela världen.

Erik menar att en annan utmaning är att öka antalet entreprenörer och därmed inflödet till inkubatorer. Det ska vara lika attraktivt att starta ett företag som att välja ett toppjobb på ett framgångsrikt företag. 

– Landets ledning bör prioritera och budgetera för att investera i entreprenörskap. Entreprenörskap innebär att skapa reella värden för människor, därmed leder de entreprenöriella arbetssätten ofta till nya innovationer och vetenskapliga genombrott, kanske i en större utsträckning än universitetens egen forskning. Sveriges budget 2016 för forskning var 24 994 590 t SEK, jämfört med den totala budgeten för landets näringslivssatsningar 6 456 020 t SEK, observera att nyföretagande respektive entreprenörskap inte finns med som egen underrubrik i denna budget. En intressant jämförelse vore att granska de reella värden som kommer från landets forskning med de reella värden som skapas genom landets entreprenörskap. Utifrån en sådan analys bör landet fördela sin budget där den har störst effekt, avslutar Erik Wallin, författare till The Startup Adventure om globalt, framgångsrikt företagande från fem kontinenter och sex inkubatorer.

Intervju: Emanuel Alvarez

Success through context | Erik Wallin | TEDxGöteborg

Under TEDx pratar Erik om sin erfarenhet av entreprenörsskap för att förklara vikten av fysisk och mental kontext, och hur personliga mål kan uppnås genom att designa den egna kontexten.

Arrangörer

Strategiska medarrangörer