Medskick från Stefan Löfven

24 april 2017

För två år sedan öppningstalade Stefan Löfven på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås. Sedan dess har statsministerns medskick till konferensen blivit något av en tradition. Här är Löfvens input till #SIR17.

I år är temat Digital transformation och Stefan Löfven berättar bland annat om regeringens satsningarna på den nya bredbandsstrategin, på skolelevers digitala kompetens, e-hälsovisionen och digitaliseringen av näringslivet.

Varför tycker du att innovation är så viktigt?

Innovation är är en nyckel för att stärka Sveriges konkurrenskraft och att bygga ett bättre samhälle. Jag ser det som ett viktigt ansvar för oss politiker att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovationsarbete.

Under alla mina år inom industrin har jag sett hur avgörande innovation är för utveckling och framgång. Det arbete inom alla delar av innovationskedjan som dagligen utförs av de som deltar på Innovationsriksdagen är en viktig del i Sveriges starka utveckling.

Jag skulle vilja slå ett slag för att göra ännu fler delaktiga, eftersom bra idéer såklart likaväl kan komma från en undersköterska eller lärare som från en forskare eller ekonom. För att få en bra utveckling måste vi vara öppna för innovativa idéer från alla människor, även från de som inte själva tänker på sig som innovatörer.

Ur ett företagarperspektiv är det också viktigt, om arbetsgivare anammar det synsättet kan det ge medarbetare som är mer nöjda, mer delaktiga med företaget och mer produktiva. Det blir då en positiv spiral som bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.

Vad är på gång i Nationella innovationsrådet?

Det har nu gått lite mer än två år sedan jag inrättade Innovationsrådet och resultaten har överträffat mina högt ställda förväntningar. Tack vare Innovationsrådet så har vi en unik genomförandekraft i frågor som många gånger spänner över flera ämnesområden.

Vi har kunnat driva igenom många frågor, såväl stora som små. Resultaten syns på många sätt. Dels tyder internationella rankingar på att vi går åt rätt håll, vi tar positioner. Men viktigare är att innovation har prioriterats och samverkan i rådet ger bättre underlag för regeringens beslut.

Det innebär till exempel att vi utrett riskkapitalsystemet och etablerat Saminvest. Den forskningspolitiska propositionen utvecklar de högskolenära innovationssystemen och stärker forskningen. Genom de fem strategiska samverkansprogrammen bidrar vi med att fokusera resurserna tillsammans med privata och offentliga samverkanspartners för att möta samhällsutmaningar.

Innovationsrådet fortsätter arbeta med viktiga frågor som kräver helhetssyn:

  • Möta den internationella efterfrågeökning som drivs av Agenda 2030 och arbetet med de globala hållbarhetsmålen runtom i världen.

  • Att ta oss an de strategiska frågeställningar som kommit fram under samverkansprogrammens arbete, såsom bättre samordning i den offentliga styrningen och regelförändringar.

  • Att på ett bättre sätt erbjuda innovativa företag förutsättningar för att testa nya affärsmodeller och tekniska lösningar i en avgränsad miljö, och tillsammans med landets inkubatorer, science parks och lärosäten stärka det svenska innovationssystemet.

  • Att fortsätta att ta fram nya lösningar för att snabbt och skräddarsytt rusta Sverige för digitaliseringen, bland annat genom kompetensutveckling och livslångt lärande.

Digitalisering är också årets tema för Sveriges innovationsriksdag, har du några medskick inför det arbetet?

Regeringen ser möjligheterna med digitaliseringen för att utveckla både välfärden och konkurrenskraften i hela landet.

Hittills under mandatperioden har regeringen beslutat om insatser kopplade till näringslivets digitalisering, en ny bredbandsstrategi för god uppkoppling i hela landet, tillsammans med SKL fastlagit en e-hälsovision och tagit steg för att öka skolelevers digitala kompetens.

Vi mottog nyligen ett betänkande som föreslår en myndighet för att driva digitaliseringen inom hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även på regional och lokal nivå, inte bara den statliga. Det sker alltså redan mycket på området, och den digitaliseringsstrategi som bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson håller på att ta fram kommer tydliggöra den fortsatta inriktningen och ytterligare initiativ.

Regeringens intresse för digitaliseringen bygger bland annat på att det är en sådan drivkraft för innovation och därför ser vi med stort intresse fram emot de förslag som kommer fram från innovationsriksdagen och alla de nya affärsidéer som kommer utvecklas inom forskningsinstitut, inkubatorer och science parks framöver.

Arrangörer

Strategiska medarrangörer